Nasza Gazeta w Irlandii Rewolucja w gospodarce – personalizacja drogą przyszłości - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Rewolucja w gospodarce – personalizacja drogą przyszłości

Na wstępie przybliżmy sobie pojęcie gospodarki. Jest to nic innego jak system, w którym gospodarstwa domowe, rolne, małe działalności gospodarcze, duże przedsiębiorstwa, fabryki oraz instytucje publiczne i prywatne mają swoje zadania, jakimi są m.in. wytwarzanie, podział dóbr oraz usług zgodnie z potrzebami ludności.

Rozwój, a raczej podział gospodarczy po raz pierwszy został określony w latach 30 XX wieku. Już w tamtych czasach stworzono teorię trzech sektorów, które określają ścieżkę rozwoju gospodarczego każdego kraju. Teoria ta opisuje rozwój ekonomiczny państwa podzielony chronologicznie na:

1. Re Industrialny (przed przemysłowy, rolniczy);

2. Industrialny (przemysłowy);

3. Postindustrialny (poprzemysłowy, usługowy).

Na początku XXI wieku zauważono ponowną rewolucję gospodarki i powstanie 4 sektora.

4. Rewolucja informacji (wymiana informacji)

Z artykułu dowiemy się m.in.:

 • czym wyróżnia się każdy sektor rozwoju gospodarki państwa;

 • jaki wpływ na sprzedaż i rozwój społeczeństwa miały poszczególne rewolucje;

 • najnowszy, już 5 podział gospodarczy – jaki i jak wpłynie na sprzedaż w tych czasach;

 • w jaki sposób możemy przygotować się do nadchodzących zmian.

 

Sektor pierwszy Re Industrialny, inaczej nazywany przed przemysłowym, rolniczym

Sektor ten jest podstawowym okresem w każdym państwie. Wyróżnia go dominacja zatrudnienia oraz produkcji w rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie i hodowli. W czasach tych gospodarka była słabo rozwinięta.

 

Sektor drugi Industrialny, inaczej nazywany przemysłowym

Sektor ten powstał podczas rewolucji przemysłowej, gdy nagły rozwój gospodarki w Wielkiej Brytanii, a następnie pozostałych państwach Europy Zachodniej i USA doprowadził do zmiany struktury gospodarczej i zwiększenia zatrudnienia w przemyśle. Na tę chwilę sektor ten rozwinął się w wielu krajach, jednak Afryka oraz niektóre kraje Azji i Oceanii dalej są na etapie rozwoju sektora Re Industrialnego. W czasach tych dominuje zatrudnienie i produkcja w przemyśle, górnictwie, hutnictwie, budownictwie oraz energetyce w ponad 60%. W Polsce faza ta przypada w okresie między 50, a 90 lata XX wieku. Chwilę przed tym rozwojem ekonomicznym szkolnictwo stało się obowiązkowe oraz w pełni dostępne dla każdego obywatela. Dostępność oraz obowiązek edukacji miał za zadanie przygotować społeczeństwo do pracy w przemyśle.

 

Sektor trzeci Postindustrialny, inaczej nazywany poprzemysłowym, usługowym

Sektor ten rozwinął się m.in. dzięki większej dostępności do wiedzy, a co za tym idzie, pracownicy fizyczni mogli kształcić się i zdobywać kwalifikacje potrzebne do wykonywania pracy usługowej. W czasach tych dominuje handel, finanse, nauka oraz usługi. Na tym etapie rozwoju gospodarczego znajduje się większość Europy.

 

Sektor czwarty: Rewolucja informacyjna, inaczej nazywany wymiana informacji, era
informacji.

Istotnym przejawem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest powstanie nowego działu rachunkowości finansowej, tj. rachunkowości aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego. Kluczową rolę mają w niej odgrywać wysoko wykształceni pracownicy i dostęp do informacji, natomiast praca przy produkcji przemysłowej ma być w coraz większym zakresie zautomatyzowana. W Polsce faza ta rozpoczęła się na początku XXI wieku.

 

Warto, abyśmy zwrócili uwagę na to, że każda rewolucja miała swój odrębny wpływ na sprzedaż oraz rozwój społeczeństwa.

Rolnictwo jest jednym z najstarszych i podstawowych działów gospodarczej działalności człowieka. Jego głównym zadaniem jest dostarczenie produktów żywnościowych w wyniku uprawy roślin i hodowli zwierząt. Prócz wytwarzania żywności, rolnictwo dostarcza też wielu surowców dla przemysłu, kształtuje środowisko przyrodnicze i krajobraz. Przejście od zbieractwa do pierwszych form rolnictwa miało decydujący wpływ na zapoczątkowanie osiadłego trybu życia ludności. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze stanęły przed bardzo trudnym zadaniem ukierunkowania rozwoju gospodarczego kraju, w którym ważną częścią składową była gospodarka rolna. Długi okres zaborów
spowodował, że rolnictwo, niemalże pod każdym względem charakteryzowało wyraźne zróżnicowanie przestrzenne. Wieś była przeludniona. W 1921 r. na wsi mieszkało około 75% ludności kraju i do 1939 r. odsetek ten zmniejszył się tylko o około 5%. Na początku lat 20. z rolnictwa utrzymywało się około 63% ludności czynnej zawodowo i był to jeden z wyższych wskaźników w Europie. Wśród czynnej zawodowo ludności wiejskiej ludność rolnicza stanowiła ponad 80%. Okres ten cechuje:

 • zasiedlanie nowych terenów;

 • stworzenie społecznej hierarchii, powstanie klas;

 • profesjonalizacja życia społecznego;

 • handel i usługi międzyrynkowe;

 • obowiązek pracy (z początku 1 dzień w tygodniu, następnie do 3 dni, a w kolejnym stuleciu nawet do 5 dni w tygodniu);

Rewolucja przemysłowa była związana z przejściem od gospodarki opartej na rolnictwie oraz produkcji manufakturowej bądź rzemieślniczej do opierającej się głównie na mechanicznej produkcji fabrycznej na dużą skalę przemysłową. Początki rewolucji polegały na wykorzystaniu energii wodnej i parowej do zmechanizowania produkcji. Następnie dzięki energii elektrycznej została wprowadzona produkcja masowa. Z biegiem czasu i rozwojem cyfrowym wykorzystuje się elektronikę oraz technologie informatyczne do automatyzacji produkcji.

Okres ten cechuje:

 • masowa migracja ludności ze wsi do miast;

 • postęp wiedzy medycznej i higieny;

 • prawo pracy;

 • zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie, a zwiększenie w przemyśle;

 • upadek znaczenia wielkich właścicieli ziemskich;

 • zwiększenie wydobycia węgla i rud żelaza oraz produkcja stali;

 • powstanie i rozwój kolei;

 • rozwój komunikacji miejskiej;

 • mechanizacja rolnictwa;

 • zanieczyszczenie środowiska;

 • tworzenie nowych miejsc pracy

Era usług to czas, gdy bardzo mocno przyspieszył rozwój wszystkich form działalności poza rolnictwem, przemysłem wydobywczym i przemysłem przetwórczym, czyli te, które wytwarzają usługi, a nie dobra materialne. Zalicza się do niej działalności o bardzo różnym charakterze: handel, bankowość, transport, ubezpieczenia, turystyka, administracja publiczna, służba zdrowia, szkolnictwo, sztuka, nauka i telekomunikacja. Sektor ten dominuje głównie w krajach rozwiniętych. Gospodarstwa domowe, małe działalności oraz przemysł inwestują swoje pieniądze w usługi, głównie kampanie reklamowe, kształcenie zawodowe, informatykę i zarządzanie. Coraz większy udział w tym sektorze ma turystyka.

Swój rozwój zawdzięcza wzrostowi poziomu życia, zwiększeniu ilości czasu wolnego oraz rozwojowi komunikacji w skali światowej. Szczególnie dynamicznie rozwija się sektor wyjazdów służbowych, obejmujący wszelkiego rodzaju kongresy, konferencje, targi oraz wyjazdy integracyjne dla pracowników przedsiębiorstw. Prace zaliczane do sektora usługowego wymagają różnego stopnia kompetencji zawodowej. Najczęściej wymagają bardzo wysokich kwalifikacji, takich jak komunikacja, informacja, oświata, informatyka.

Okres ten cechuje:

 • stworzenie nowych stanowisk pracy;

 • zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie oraz przemyśle;

 • praca nad nowymi kompetencjami zawodowymi;

 • stawianie na rozwój pracownika;

 • rozwój automatyzacji;

 • wzrost standardu życia społeczeństwa

Rewolucja informacyjna jest skutkiem szybkiego postępu w telekomunikacji, mikroelektronice, jak również w informatyce. Istotą jej jest generowanie oraz przepływ informacji w społeczeństwach, nieporównywalnie szybciej niż w jakiejkolwiek innej epoce. Informacja staje się głównym towarem rynkowym, a wiele rodzajów ludzkiej pracy zastąpionych zostaje przez efektywniejsze roboty i komputery, ale za to pojawiają się nowe zawody, wymagające specyficznych, specjalistycznych kwalifikacji.

Okres ten cechuje:

 • wirtualizacja;

 • mobilność;

 • dostęp do informacji;

 • powstanie nowych zawodów;

 • wygaśnięcie zawodów rzemieślniczych;

 • nowe rozwiązania biznesowe;

Jesteśmy świadkami bardzo szybkiego rozwoju gospodarki na całym świecie, a co za tym idzie powstania piątego sektora rozwoju gospodarczego, czyli sektora personalizacji.

Personalizacja drogą w przyszłość. Popyt konsumentów na personalizację rośnie w tempie błyskawicznym. Nadeszła epoka drastycznej zmiany modelu prowadzenia działalności przez małe i duże firmy, które muszą wprowadzić personalizację w wielu różnych kategoriach. Przez wiele lat personalizacja oznaczała ekskluzywność. Spersonalizowane produkty były symbolem statusu, dawały klientom poczucie wyjątkowości, pozwalały im się wyróżnić z tłumu poprzez niepowtarzalność. Ekskluzywność tradycyjnie była kosztowna, ale szybki postęp techniczny sprawił, że jest dziś bardziej przystępna i dostępna niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy, kto jest skłonny zapłacić więcej, choć nadal w przystępnej cenie, może wyrazić swój osobisty styl. Gdy wiemy, że dostajemy coś zgodnego z naszymi zainteresowaniami, odczuwamy pewną kontrolę nad konsumowanymi produktami i usługami. Takie poczucie władzy decyduje o naszym zainteresowaniu daną marką.
Okres ten cechuje:

 • personalizacja przekazu;

 • ukierunkowanie reklam do konkretnego społeczeństwa;

 • budowanie marki osobistej;

 • emocjonalność zakupowa;

 • indywidualizm.

Rozmowa tylko o korzyściach i zaletach marki dla klientów już nie wystarcza. Aby trafić w serce klienta i przekonać go do siebie czy produktu, musimy pracować na i z emocjami. Odbiorcy cenią sobie najbardziej bezpośredni kontakt, ponieważ dzisiaj wszyscy zmagają się z natłokiem informacji, przez co zaczęli zwracać uwagę na to, jakie treści do nich docierają i wybierają te, które najbardziej ich dotykają.

Badanie rynku, poznawanie klientów, ich zachowań oraz reakcji pomoże nam najefektywniej wykorzystać potencjał personalizacji. Media społecznościowe bardzo ułatwiają te zadania poprzez m.in. interakcje czy badania opinii.

Jak możemy się przygotować do nadchodzących trendów rynku?

 • prywatne oraz biznesowe profile w mediach społecznościowych;

 • treści na naszych profilach nawiązujące do biznesów;

 • ciągła interakcja z klientami;

 • musimy dawać wartość dodaną potencjalnym odbiorcom;

 • koniecznie budujmy relacje oraz pracujmy na emocjach;

 • remarketing;

 • twórzmy dedykowane materiały reklamowe;

 • wideo personalizacja.

 

Indywidualizujemy zatem i możemy indywidualizować wszystko – od żywności przez odzież, obuwie, perfumy, ceramikę po samochody i wiele innych. W ten sposób możemy działać zarówno w obszarze B2B, jak i B2C, a także tak samo będąc gigantem, jak mniejszym przedsiębiorstwem. Dzięki personalizacji możemy efektywniej zarządzać swoimi zasobami i budżetem reklamowym, czerpiąc z tego prawdziwie wymierne korzyści.

 

Tomasz Dankowski

www.tomaszdankowski.com

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.