Nasza Gazeta w Irlandii Urlop wypoczynkowy - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Urlop wypoczynkowy

Od dnia rozpoczęcia zatrudnienia pracownikowi przysługuje płatny urlop wypoczynkowy i wszyscy pracownicy mają do niego prawo, w tym pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin, pracownicy tymczasowi i dorywczy.


Wymiar urlopu wypoczynkowego (Annual Leave) naliczany jest na podstawie czasu przepracowanego przez pracownika w firmie oraz czasu nieobecności w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego.

Po przepracowaniu w danym roku 1365 godzin pracownikom przysługuje pełny urlop wypoczynkowy w wymiarze 4 tygodni roboczych, z wyjątkiem roku, w którym pracownik zmienia miejsce zatrudnienia.

Minimalny wymiar płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego wynosi 4 tygodnie robocze. Jest to określone w ustawie o organizacji czasu pracy z 1997 r. Pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin przysługuje tydzień płatnego urlopu wypoczynkowego za każde przepracowane trzy miesiące.

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje coroczny urlop wypoczynkowy w wysokości 8 proc. przepracowanych godzin, z zastrzeżeniem maksymalnie 4 tygodni roboczych w danym roku.

Na urlop wypoczynkowy nie mają wpływu na inne rodzaje urlopów ustawowych (tj. urlopy przewidziane prawem).Dotyczy to czasu spędzonego na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, adopcyjnym, rodzicielskim, czy urlopach spowodowanym siłą wyższą oraz pierwszych 13 tygodni urlopu opiekuńczego (maternity leave, paternity leave, adoptive leave, parental leave, force majeure leave, first 13 weeks of carer’s leave). Ten czas traktuje się tak, jakbyś był zatrudniony.

Twoje prawo do corocznego urlopu zależy od tego, ile czasu przepracowałeś w roku urlopowym. Ustawowy rok urlopowy trwa od 1 kwietnia do 31 marca. Wielu pracodawców stosuje rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia) zamiast ustawowego roku urlopowego ze względów administracyjnych, ale nie ma to wpływu na ustawowe uprawnienia urlopowe.

Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Istnieją trzy sposoby na obliczenie swojego prawa do urlopu wypoczynkowego. Możesz użyć dowolnej metody, która zapewni ci największe uprawnienie:

Metoda 1: Jeśli przepracowałeś co najmniej 1365 godzin w roku urlopowym, masz prawo do maksymalnie 4 tygodni płatnego urlopu rocznego. Nie możesz skorzystać z tej metody, jeśli zmieniłeś pracę w trakcie roku urlopowego.

Metoda 2: Oblicz 1/3 tygodnia pracy za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przepracowałeś co najmniej 117 godzin.

Metoda 3: Oblicz 8 proc. godzin przepracowanych w roku urlopowym, z zastrzeżeniem maksymalnie 4 tygodni roboczych.

Przy obliczaniu prawa do urlopu pracodawca powinien uwzględnić wszystkie przepracowane godziny, w tym czas spędzony na urlopie wypoczynkowym, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym, urlopie z powodu siły wyższej, urlopie adopcyjnym lub pierwszych 13 tygodniach urlopu opiekuńczego.

Wynagrodzenie za wakacje

Wynagrodzenie w trakcie urlopu rocznego musi być wypłacone z góry według normalnej stawki tygodniowej.

Jeśli twoje wynagrodzenie zmienia się z tygodnia na tydzień, np. z powodu wypłaty prowizji lub premii, twoje wynagrodzenie urlopowe jest średnią twojego wynagrodzenia z 13 tygodni poprzedzających urlop.

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin

Liczba dni urlopu pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 8 proc. przepracowanych godzin. Jeżeli przez kilka miesięcy pracujesz w pełnym wymiarze godzin, a przez resztę roku w niepełnym wymiarze godzin, urlop należy obliczyć osobno dla pełnego i niepełnego wymiaru czasu pracy.

Pracownicy agencji

Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym, strona, która wypłaca ci wynagrodzenie, jest pracodawcą w rozumieniu Ustawy o organizacji czasu pracy z 1997 r. i jest odpowiedzialna za zapewnienie ci prawa do urlopu wypoczynkowego.

Jeśli przepracowałeś co najmniej 8 miesięcy, masz prawo do 2 tygodni corocznego urlopu.

Czy będę mógł iść na urlop wtedy, kiedy chcę?

Zazwyczaj pracownicy mogą poprosić o coroczny urlop w określonym terminie, niemniej jednak pracodawca może przyjąć lub odrzucić twoją prośbę. To on decyduje, kiedy możesz skorzystać z urlopu wypoczynkowego, ale musi:

  • brać pod uwagę twoje obowiązki rodzinne, a także dostępne możliwości wypoczynku,

  • przedyskutować z tobą temat urlop przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem urlopu.

 

Czy można przenieść urlop roczny na przyszły rok?

Urlop należy wykorzystać w ciągu roku urlopowego. Pracodawca może, ale nie musi zgodzić się na wykorzystanie urlopu rocznego w ciągu następnych 6 miesięcy.

Urlop wypoczynkowy a choroba

Może się zdarzyć, że podczas urlopu zachorujesz, wtedy powinieneś jak najszybciej otrzymać zaświadczenie lekarskie od lekarza GP za te dni, podczas których byłeś chory. Zaświadczenie lekarskie przekaż pracodawcy zaraz po powrocie do pracy.

W ten sposób dni choroby nie będą zaliczane do urlopu wypoczynkowego i możesz go wykorzystać w późniejszym terminie.

Jeśli przebywasz na długim zwolnieniu lekarskim i nie możesz skorzystać z corocznego urlopu z powodu choroby, możesz go przenieść do 15 miesięcy po zakończeniu roku, w którym został wypracowany.

Jeśli odejdziesz z pracy w ciągu tych 15 miesięcy, zamiast urlopu, którego nie wykorzystałeś z powodu choroby, powinieneś otrzymać zasiłek.

Urlop wypoczynkowy i inne urlopy

Ogólnie mówiąc, jesteś traktowany jako osoba zatrudniona podczas: urlopu macierzyńskiego, adopcyjnego, ojcowskiego, rodzicielskiego, na czas szkolenia BHP. Oznacza to, że nadal przysługuje ci prawo do corocznego urlopu. Masz również prawo do urlopu wypoczynkowego przez pierwsze 13 tygodni urlopu opiekuńczego.

Rezygnacja z pracy

Jeśli odchodzisz z pracy bez wykorzystania całego urlopu, do którego masz prawo, pracodawca musi zapłacić ci za niewykorzystane dni urlopu.

Zwolnienie lub skrócony czas pracy

W okresie zwolnienia lub pracy w skróconym wymiarze godzin nadal jesteś pracownikiem firmy, a twoja umowa o pracę pozostaje ważna. Nie gromadzisz corocznego urlopu podczas zwolnienia, ale masz prawo do corocznego urlopu, który zgromadziłeś przed zwolnieniem.

Złożenie skargi

Jeśli uważasz, że twoje prawo do urlopu jest niewłaściwie interpretowane, spróbuj porozmawiać nieformalnie ze swoim pracodawcą. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu w ten sposób, możesz złożyć skargę do Komisji ds. Stosunków w Miejscu Pracy. Powinieneś złożyć wniosek za pomocą internetowego formularza na stronie: workplacerelations.ie w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia sporu.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie informacji Citizens Information.

 

Pięć dni bezpłatnego urlopu na opiekę

 

Ustawa o płatnym zwolnieniu zatwierdzona przez rząd

 

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.