Nasza Gazeta w Irlandii I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Polska Macierz Szkolna w Irlandii z Odznaką Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą

Zakończył się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Wydarzenie zgromadziło blisko 500 gości z 40 krajów. Do Jachranki pod Warszawą przyjechali nauczyciele i wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych za granicą oraz popularyzatorzy polskiej nauki i kultury na całym świecie.


Zadaniem Kongresu było wzmocnienie polonijnej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, a także określenie konkretnych zadań, zmierzających do wsparcia Polaków mieszkających za granicą w dziedzinie nauczania jęz. polskiego i promocji rodzimej kultury w świecie. Na podstawie dyskusji, spotkań panelowych, prezentacji i wykładów uczestnicy sformułowali rekomendacje na przyszłość.

Uczestnicy Kongresu uznali, że niezmienną misją szkoły polonijnej i polskiej poza granicami kraju jest podtrzymywanie i kształtowanie tożsamości narodowej. Jej wypełnienie w aktualnych warunkach wymaga współpracy między podmiotami krajowymi i polonijnymi.

Szkoła polska poza granicami kraju ma być miejscem integracji środowiska polonijnego i powinna funkcjonować ponad podziałami. Mają temu sprzyjać dobre relacje i komunikacja. Należy zapewnić integralność procesu kształcenia od przedszkola po poziom akademicki.

Ważnym zadaniem środowisk polonijnych jest promocja jęz. polskiego i kultury polskiej w miejscu zamieszkania. Wsparciem w tym zakresie będą konkursy z ułatwioną procedurą.

Dostrzeżono konieczność udziału młodych Polaków mieszkających za granicą w dialogu nad edukacją polonijną oraz wspierania rozwoju innych inicjatyw i organizacji młodzieżowych, np. poprzez działalność harcerską czy klubów sportowych.

Nauczanie jęz. polskiego powinno być realizowane w systemie uzupełniających się i współpracujących placówek oświatowych, kulturalnych, muzealnych i naukowych w Polsce i za granicą.

Planowane jest wzmacnianie istniejących placówek oraz inicjowanie i wspieranie nowych ośrodków edukacyjnych, dążenie do zwiększania liczby uczących się jęz. polskiego i innych przedmiotów nauczanych w jęz. polskim oraz rozwijanie systemowego przygotowania nauczycieli do nauczania jęz. polskiego za granicą oraz zapewnienie stabilności drogi zawodowej, by zapobiegać rotacji kadry dydaktycznej.

Zawierane będą porozumienia bilateralne, które umożliwią umieszczanie oceny z jęz. polskiego na świadectwie ze szkoły systemowej w kraju zamieszkania ucznia.

Mają być rozwijane programy systemowego wspierania metodycznego nauczycieli i rodziców, których rezultatem będzie zwiększenie zaangażowania uczniów i ich rodziców w proces nauczania jęz. polskiego i kultury polskiej.

Polonii zostanie umożliwione korzystanie z polskiego programu „Mała książka – wielki człowiek”, na takich samych zasadach, na jakich funkcjonuje w Polsce.

Zostaną podjęte działania na rzecz zagwarantowania polskim szkołom wsparcia przez władze danego kraju (regionu), działania umożliwiające stabilizację funkcjonalną szkół, wprowadzając precyzyjne i jasne zasady finansowania oraz upraszczając procedury konkursowe. Rozstrzyganie konkursów będzie dostosowane do organizacji roku szkolnego.

Szczególną opieką zostaną otoczone małe szkoły, działające w wyjątkowo niekorzystnych warunkach.

Młodzież stawia na nowoczesność. Rekomendując, by nauczanie jęz. polskiego i rodzimej kultury, miało formę wykraczającą poza formułę klasowo-lekcyjną i by było realizowane m.in. w formule spotkań teatralnych, muzycznych, tanecznych, w stylu odpowiadającym potrzebom młodego pokolenia.

Zwrócona zostanie szczególna uwaga na wytworzenie więzi z uczniami kończącymi szkołę, by zapewnić im wysoki poziom nauczania, ciągłość funkcjonowania placówek i zgodną z naszą misją wymianę pokoleniową.

Zostaną stworzone warunki dla absolwentów szkół średnich, by mogli na co dzień mieć styczność z jęz. polskim, dzięki atrakcyjnym warunkom studiów, szkoleniom i stażom.

Przy organizacji kolejnych kongresów zostanie rozszerzona formuła panelowa, celem umożliwienia uczestnikom spotkań polonijnych szerszej dyskusji.

W tym wydarzeniu miała okazję uczestniczyć również dyrektor Polskiej Szkoły Bez Granic w Tyrrelstown, która wzięła udział w ciekawych wykładach, ćwiczeniach merytoryczno – szkoleniowych i spotkaniach kulturalno – edukacyjnych, a poznane nowinki technologiczne, „ma nadzieję wprowadzić i wykorzystać w nadchodzącym roku szkolnym”.

Podczas Kongresu wręczono Honorowe Odznaki za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Polska Macierz Szkolna w Irlandii była jedną z takich uhonorowanych organizacji. W imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego Honorowe Odznaki za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą wręczył Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą. Nagrodę w imieniu Macierzy odebrała pani Dorota Połatyńska.

NG, facebook.com/InstytutKolbego


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.