Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Warunki uzyskania świadczeń dla osób poszukujących pracy -

Warunki uzyskania świadczeń dla osób poszukujących pracy

Zasiłki lub zapomogi dla osób, które utraciły pracę stanowią formę wsparcia finansowego dla tych osób, które pozostają bez pracy i poszukują nowego zatrudnienia. Aby uzyskać świadczenie, należy spełnić określone wymagania.

W przypadku zapomogi (Jobseeker’s Allowance) należy spełnić kryteria związane z wysokością dochodów oraz warunek stałego pobytu w Irlandii, gdzie brane są pod uwagę takie czynniki jak: długość i powód każdej nieobecności w Irlandii, charakter i rodzaj zatrudnienia czy przyszłe zamiary mieszkania w Irlandii.

W przypadku świadczenia dla osób poszukujących pracy (Jobseeker’s Benefit) należy spełnić warunek wpłacenia określonej liczby składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) oraz wykazać fakt utraty pracy.

Warunki dla uzyskania świadczeń dla osób poszukujących pracy:

  • Wiek powyżej 18 lat i poniżej niż 66 lat.
  • Wykazanie braku zatrudnienia (pełnego bezrobocia lub braku zatrudnienia przez co najmniej 4 dni na 7 dni)

Oznacza to, że jeżeli pracujesz 3 dni na 7 dni, możesz nadal kwalifikować się do pobierania świadczenia dla osób poszukujących pracy za dni bez pracy. Możesz również korzystać z maksymalnie dwutygodniowego urlopu rocznie (zgłoszonego wcześniej) i nadal pobierać świadczenie, ale musisz wtedy poszukiwać pracy na pełen etat.

  • Posiadać zdolność do wykonywania i możliwość podjęcia pracy

Osoba uważana za zdolną do pracy jest wtedy, kiedy nie przedstawi zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. Jeżeli osoba przez pewien czas nie była w stanie pracować, musi przedstawić końcowe zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy. Na czas choroby może być uprawniona do pobierania,zasiłku z tytułu niepełnosprawności (Disability Allowance) lub zasiłku chorobowego (Illness Benefit) .

Uważa się, że osoba może podjąć pracę, jeżeli jest gotowa natychmiast zaakceptować oferty odpowiedniego zatrudnienia, stosownego do wieku, płci, kondycji fizycznej, wykształcenia, zawodu, miejsca zamieszkania, oferowanej stawki i okoliczności rodzinnych.

  • Aktywnie poszukiwać zatrudnienia

W okresie pobierania świadczenia dla osób poszukujących pracy należy wykazywać aktywne poszukiwanie pracy, być obecnym na spotkaniach i brać udział w odpowiednich programach zatrudnienia, szkoleniach lub pracach wskazanych przez Departament Ochrony Socjalnej inaczej zostaniesz ukarany albo odmową przyznania świadczenia, albo obniżeniem jego stawki na czas określony.

Kary nie mają zastosowania w przypadku osób powyżej 62 roku życia. W przypadku sprawowania opieki nad osobą chorą lub w podeszłym wieku i niemożności podjęcia pracy, osoba może być uprawniona do pobierania zasiłku dla opiekunów (Carer’s Benefit) lub (Illness Benefit).

Wolontariat

Osoba pobierająca świadczenie dla osób poszukujących pracy może wykonywać pracę wolontariusza. Należy jednak stale spełniać warunki przyznawania świadczenia, co oznacza zdolność do podjęcia pracy oraz poszukiwanie pełnoetatowego zatrudnienia. Na wolontariat trzeba uzyskać zgodę urzędnika podejmującego decyzje w lokalnym biurze Intreo.

Utrata prawa do świadczenia

Utrata prawa do świadczenia dla osób poszukujących pracy poza wyżej wymienionymi może też nastąpić wówczas, jeżeli osoba pobierająca zasiłek lub zapomogę nie współpracuje z Departamentem Ochrony Socjalnej.

Istnieje jednak możliwość odwołania się od decyzji o utracie prawa do świadczenia do Social Welfare Appeals Office nie później niż w ciągu 21 dni od uzyskania odmowy lub po odmowie dalej do Social Welfare Tribunal.

Opracowanie „Nasz Głos” na podstawie materiałów z Citizen Information


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
O nas/About Us